Văn bản theo lĩnh vực: Pháp quy

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 29/10/2020 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
2 Chỉ thị số 10/CT-TTg 21/04/2019 Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
3 KẾT LUẬN SỐ 10-KL/TW 25/12/2016 KẾT LUẬN SỐ 10-KL/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
4 Kết luận số 21-KL/TW 24/10/2021 Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị
5 Kết luận số 12-KL/TW 11/04/2022 Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Kèm theo Công văn số 1949-CV/BNCTW, ngày 12/4/2022 của Ban Nội chính Trung ương)
6 Quy định số 11- QĐi/TW 17/02/2019 Quy định số 11- QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những kiến nghị phản ánh của dân”
7 Chỉ thị số 35-CT/TW 25/05/2014 Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”
8 Nghị định 61/2018/NĐ-CP 22/04/2018 Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
9 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP 29/10/2020 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
10 Thông tư 04/2021/TT-TTCP 30/09/2021 Thông tư 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân;
11 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP 30/09/2021 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
12 Nghị định số 124/2020/NĐ–CP 18/10/2020 Nghị định số 124/2020/NĐ–CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
13 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 30/06/2019 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng
14 Luật số 36/2018/QH14 19/11/2018 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
15 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP 09/04/2019 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo
16 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP 25/04/2014 Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
17 Luật số 25/2018/QH14 11/06/2018 Luật Tố cáo 2018
18 Luật số 02/2011/QH13 10/11/2011 Luật Khiếu nại 2011
19 Luật số 42/2013/QH13 24/11/2013 Luật Tiếp công dân 2013
20 Quyết định 450/QĐ-TTg 12/04/2022 Quyết định 450/QĐ-TTg ngày 13/04/2022 Phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
21 Quyết định số 175/QĐ-TTg 04/02/2021 Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021- 2025”
22 Chỉ thị số 36-CT/TW 15/08/2019 Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
23 Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17&# 16/07/2017 Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
24 08/CT-TTg 03/02/2020 Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình
25 11-CT/TU 07/06/2016 Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 08/6/2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc phát huy giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre
26 11/CT-TTg 28/03/2017 Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
27 49-CT/TW 20/02/2005 Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước
28 13/2015/TT-BTP 28/09/2015 Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong
29 04/2018/TT-BTP 16/05/2018 Thông tư 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước
30 68/2018/NĐ-CP 14/05/2018 Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
31 14/2014/TT-BTP 14/05/2014 Thông tư số 14/2014/TT-BTP
32 138/2013/NĐ-CP 21/10/2013 Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phát hành chính trong lĩnh vực giáo dục
33 24/2012/QH13 19/06/2012 Nghị quyết số 24/2012/QH13 về việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
34 15/2012/QH13 19/06/2012 Luật xử lý vi phạm hành chính (Luật số 15/2012/QH13)
35 2546/QĐ-TTg 30/12/2015 Quyết định 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020
36 1028/QĐ-TTg 07/06/2016 Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020.
37 Số: 215/QĐ-TTg 05/02/2014 Quyết định 215/QĐ-TTg ngày 06/02/2014 Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020
38 tailieutuyentruyen 31/10/2017 Tài liệu tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017
39 1494/CT-SGD&ĐT 01/08/2017 Chương trình 1494/CT-SGD&ĐT ngày 02/8/2017 về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1425 của UBND Tỉnh
40 110-CV/BTGĐUK, 802-CV/BTGTU 20/06/2017 Công văn số 110-CV/BTGĐUK ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai Công văn số 802-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
41 130/CP 30/12/2015 Quyết định phê duyệt Chương trình 130/CP của Chính phủ giai đoạn 2016-2020 về "Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người"
42 Luật số: 66/2011/QH12 28/03/2011 LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI
43 82/2015/QH13 24/03/2015 Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25/3/2015
44 25/CT-TTg 30/08/2016 Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.
45 56/2017/NĐ-CP 08/05/2016 Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em
46 Số 30/2017/NĐ-CP 20/03/2017 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
47 Luật số 102/2016/QH13 04/04/2016 Luật trẻ em
48 Só 27/CT-TTg 07/09/2016 Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
49 Số 05-CT/TW 14/05/2016 Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây