Văn bản theo cơ quan ban hành: Khác

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 08/CT-TTg 04/02/2020 Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình
2 11-CT/TU 08/06/2016 Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 08/6/2016 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc phát huy giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre
3 11/CT-TTg 29/03/2017 Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình
4 49-CT/TW 21/02/2005 Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ CNH-HĐH đất nước
5 13/2015/TT-BTP 29/09/2015 Thông tư số 13/2015/TT-BTP ngày 29/9/2015 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
6 04/2018/TT-BTP 17/05/2018 Thông tư 04/2018/TT-BTP ngày 17/5/2018 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước
7 68/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
8 14/2014/TT-BTP 15/05/2014 Thông tư số 14/2014/TT-BTP
9 138/2013/NĐ-CP 22/10/2013 Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phát hành chính trong lĩnh vực giáo dục
10 24/2012/QH13 20/06/2012 Nghị quyết số 24/2012/QH13 về việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
11 15/2012/QH13 20/06/2012 Luật xử lý vi phạm hành chính (Luật số 15/2012/QH13)
12 2546/QĐ-TTg 31/12/2015 Quyết định 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020
13 80/2017/NĐ-CP 05/09/2017 Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
14 1028/QĐ-TTg 08/06/2016 Quyết định số 1028/QĐ-TTg ngày 08/6/2016 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020.
15 Số: 215/QĐ-TTg 06/02/2014 Quyết định 215/QĐ-TTg ngày 06/02/2014 Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020
16 tailieutuyentruyen 19/11/2017 Lịch sử Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11
17 tailieutuyentruyen 01/11/2017 Tài liệu tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017
18 1494/CT-SGD&ĐT 02/08/2017 Chương trình 1494/CT-SGD&ĐT ngày 02/8/2017 về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1425 của UBND Tỉnh
19 03-TT/TU 26/07/2017 Thông tri 03-TT/TU ngày 26/7/2017 của Tỉnh ủy Bến Tre về nhiệm vụ năm học 2017-2018
20 110-CV/BTGĐUK, 802-CV/BTGTU 21/06/2017 Công văn số 110-CV/BTGĐUK ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc triển khai Công văn số 802-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
21 Luật số: 66/2011/QH12 29/03/2011 LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI
22 82/2015/QH13 25/03/2015 Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25/3/2015
23 25/CT-TTg 31/08/2016 Chỉ thị 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường.
24 56/2017/NĐ-CP 09/05/2016 Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em
25 Số 30/2017/NĐ-CP 21/03/2017 Nghị định số 30/2017/NĐ-CP Quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
26 Luật số 102/2016/QH13 05/04/2016 Luật trẻ em
27 Só 27/CT-TTg 08/09/2016 Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
28 Số 05-CT/TW 15/05/2016 Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
29 61/KH-THPT 05/05/2017 Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”trong nhà trường từ nay đến năm 2020
30 55/KH-THPT 03/05/2017 Kế hoạch thực hiện công tác dân vận năm 2017
31 Số: 34 /KH-THPT 09/03/2017 Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2017
32 Số: 26 /KH-THPT 20/01/2017 Kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự xã hội góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới trong tình hình hiện nay
33 Số: 22 /KH-THPT 13/02/2017 Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
34 Số: 21 /KH-THPT 13/02/2017 Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2017
35 Số: 29 /KH-BVSTBPN 28/02/2017 Kế hoạch hoạt động công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017
36 138/KH-THPT 02/11/2016 Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống AIDS, ma túy, tệ nạn xã hội Trường THPT chuyên Bến Tre năm học 2016-2017
37 06/KH-THPT 29/12/2016 KẾ HOẠCH XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA LÀNH MẠNH, XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CB-GV-NV-HS PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN TRONG GIAI ĐOẠN MỚI
38 07/KH 03/09/2016 Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATGT năm 2016
39 06/KH 03/09/2016 Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo ATGT giai đoạn 2016-2020
40 05/KH 02/09/2016 Kế hoạch thực hiện Quyết định 1501-TTCP 08-2016
41 04/kh 03/09/2016 Kế hoạch thực hiện phòng- chống thuốc lá năm 2016
42 02/KH 03/09/2016 Kế hoạch thực hiện phòng- chống lạm dụng đồ uống có cồn năm 2016
43 01/KHCN 03/09/2016 KẾ HOẠCH CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2016-2017
44 KH/CHBT 01/09/2016 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây