Hỏi đáp về Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2016-2017

Thứ tư - 09/11/2016 16:08
Ngày 09 tháng 8 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Công văn số 3844/BGDĐT-GDTrH về việc tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2016-2017.

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp của Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2016 -2017 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi):

Câu hỏi 1: Mục đích của Cuộc thi là gì?

- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học/hoạt động giáo dục và gắn liền với thực tiễn;

- Góp phần đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học;

- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trên toàn quốc và thế giới.

Câu hỏi 2: Nội dung của Cuộc thi là gì?

Xây dựng chủ đề dạy học có nội dung kiến thức liên quan trực tiếp đến hai hay nhiều môn học/hoạt động giáo dục; thiết kế tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chuẩn bị thiết bị dạy học và học liệu để hỗ trợ hoạt động học của người học; thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014).

Câu hỏi 3: Đối tượng dự thi của Cuộc thi gồm những ai?

Đối tượng là giáo viên THCS, THPT; giáo viên BTTHCS, BTTHPT.

Câu hỏi 4: Sản phẩm và hồ sơ dự thi gồm những gì?

a) Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, bao gồm:

- Tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực;

- Thiết bị dạy học và học liệu hỗ trợ hoạt động học của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật; video clips, âm thanh, tranh, ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, sách, báo, tài liệu khoa học...;

- Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế, kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành: trích đoạn video ghi một hoạt động dạy học điển hình đã được thực hiện (đoạn video được biên tập, rút gọn, dài không quá 10 phút, thể hiện được diễn biến chính của hoạt động học); ảnh chụp sản phẩm học của học sinh trong các hoạt động học khác của bài học.

b) Hồ sơ dự thi bao gồm:

* Phiếu thông tin về giáo viên hoặc nhóm 02 giáo viên dự thi :

- Sở giáo dục và đào tạo tỉnh/thành phố:.......................................

- Tên bài học:………………………………………………….....

- Phòng giáo dục và đào tạo (nếu là giáo viên THCS):.................

- Trường/trung tâm: ........................................................................

- Địa chỉ:.........................................................................................

        Điện thoại:...........................; Email:....................................

- Thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 02 giáo viên):

            1. Họ và tên.....................................................................................

                        Ngày sinh...................................                   Môn :.......................

Điện thoại:...........................; Email:....................................

            2. Họ và tên.....................................................................................

                        Ngày sinh...................................       Môn :.......................

Điện thoại:...........................; Email:....................................

* Phiếu mô tả hồ sơ dạy học như sau :

1. Tên bài học

2. Mục tiêu bài học

- Cần mô tả kiến thức, kĩ năng, thái độ của những môn học/hoạt động giáo dục nào, bài học nào sẽ đạt được trong bài học này.

- Học sinh cần có năng lực vận dụng những kiến thức liên môn nào để giải quyết các vấn đề bài học đặt ra.

3. Đối tượng dạy học

Mô tả về đối tượng học sinh: số lượng, lớp, khối lớp và những đặc điểm cần thiết khác của học sinh đã học theo bài học.

4. Ý nghĩa của bài học

Mô tả ý nghĩa, vai trò của bài học đối với thực tiễn dạy học, thực tiễn đời sống xã hội.

5. Thiết bị dạy học, học liệu

Mô tả các thiết bị, đồ dùng dạy học, học liệu sử dụng trong dạy học.

Mô tả các ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học của bài học.

6. Tiến trình dạy học

Mô tả các hoạt động dạy học (mục tiêu, nội dung, cách tổ chức dạy học, phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá hoạt động của học sinh, hoạt động của giáo viên) theo tiến trình dạy học đã thực hiện với học sinh trong thực tiễn.

7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập

Mô tả cách thức, tiêu chí đánh giá kết quả học tập của học sinh.

8. Các sản phẩm của học sinh

Mô tả các sản phẩm học tập của học sinh qua bài học.

* Hồ sơ dạy học trong 01 tệp nén có dung lượng không quá 30MB.

Câu hỏi 5: Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi như thế nào?

a) Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

b) Nội dung dạy học: Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học/hoạt động giáo dục khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học; Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường Việt Nam.

c) Thang điểm

Nội dung Tiêu chí Điểm
1. Kế hoạch và tài liệu dạy học Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng. 10
Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập. 10
Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh. 10
Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh. 10
2. Tổ chức hoạt động học cho học sinh Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyểngiao nhiệm vụ học tập. 5
Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh. 5
Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 5
Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh. 5
3. Hoạt động của học sinh Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp. 10
Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập 10
Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. 10
Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 10
Tổng cộng 100

Câu hỏi 6: Các địa phương, đơn vị cần làm gì để tham gia Cuộc thi?

Các sở GDĐT, các cơ sở giáo dục trung học trực thuộc Bộ GDĐT, các cơ sở giáo dục trung học thuộc đại học, trường đại học:

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của việc đổi mới phương pháp dạy học và xây dựng chủ đề dạy học tích hợp trong các nhà trường và các quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT về Cuộc thi;

- Phát động cuộc thi tới các cơ sở giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên (GDTX) của địa phương. Các cơ sở trung học, GDTX phát động cuộc thi trong toàn thể giáo viên và học sinh.

- Tổ chức hội thảo, tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về các quy định, hướng dẫn về công tác tổ chức Cuộc thi, phương pháp nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện để học sinh, giáo viên tham gia; Thí sinh (hoặc nhóm thí sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi thí sinh được tham gia 01 bài dự thi. Các cơ sở trung học, GDTX nhận bài dự thi của đơn vị mình và gửi về sở GDĐT.

- Tổ chức chấm để lựa chọn không quá 50 bài dự thi, gửi Danh sách thí sinh dự thi và Báo cáo công tác tổ chức cuộc thi tại địa phương về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) chậm nhất vào ngày 15/3/2017 (theo dấu bưu điện) ; đồng thời gửi qua mạng theo địa chỉ : ntsuu@moet.edu.vn.

Câu hỏi 7: Cách đăng ký sản phẩm dự thi và thời hạn nộp hồ sơ dự thi như thế nào?

Thí sinh tham gia dự thi phải có tài khoản do trường/trung tâm đang học tập, công tác cấp trên trang mạnghttp://truonghocketnoi.edu.vnđã được điền đầy đủ thông tin chính xác và có ảnh chân dung được chụp trong thời gian không quá 06 tháng; các thông tin này sẽ được dùng để in giấy chứng nhận cho thí sinh đoạt giải.

Hạn cuối cùng nộp hồ sơ dự thi trên mạng là ngày 31/3/2017 (sau thời hạn này hệ thống sẽ tự động khóa lại).

Câu hỏi 8 : Các giải của Cuộc thi là những giải nào ?

Các giải cuộc thi gồm có: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích; thí sinh đoạt giải trong cuộc thi được nhận giấy chứng nhận của Bộ GDĐT.

VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây